Burar

Torskburar

Torskburar är ett lovande alternativ till det sälskadedrabbade garn- och krokfisket efter torsk i Östersjön. Fördelarna med burfiske är många; exempelvis blir kvalitén på torsken hög eftersom den fångas levande. Burarna kan utformas så att fångsten skyddas mot säl samtidigt som fångst av marina däggdjur/fåglar är nästan obefintlig. Vidare kommer ingen torsk under minimimåttet med då selektionspaneler har monterats i burarna. Dessutom kan burarna fiska i flera dygn i streck oavsett väder utan att fångsten påverkas.

Arbetet med att vidareutveckla torskburarna pågår för fullt. Målet är att de ska bli lättare att hantera och fiska så bra som möjligt samtidigt som de skyddar fångsten från säl. För att utveckla sälsäkra och fångsteffektiva burar krävs att vi studerar både sälens och fiskens beteende i relation till redskapen. Därför har Program Sälar och Fiske fokuserat på att filma torskens beteende för att ta reda på vilka faktorer som påverkar torskens beteende att simma in buren. Flytande och bottenstående burar har testas samt olika modifikationer av ingångar. De flytande burarna har en ingång och flyter strax ovanför botten där de ställer sig i strömriktningen vilket gör det lättare för torsken att följa betesdoften in i buren. De bottenstående burarna har flera ingångar vilket gör att torsken kan hitta en ingång oavsett i vilken riktning buren står. Burarna kan kopplas på en bottenlina och bilda en länk eller sättas en och en.

I Skåne och Blekinge startades under 2015 ett projekt där intresserade fiskare får chansen att prova burar som komplement till sitt andra fiske. Fyra stycken burmodeller har tagits fram och fiskarena får själva välja vilken burtyp eller burtyper de vill testa samt vilka modifikationer de ska ha. Det har lett till att det idag finns ett fåtal fiskare som använder bur för att fånga torsk vissa perioder på året.

Torskbur

En torskbur flytandes strax ovanför botten med ingången till buren nedströms.

Läs mer:

PM: Torskburar - ett lovande alternativ till garnfisket Länk till annan webbplats.
Sara Königson, Fredrik Ljunghager och Sven-Gunnar Lunneryd Länk till annan webbplats.

Burfiske efter torsk - nytt i Östersjön, Länk till annan webbplats.
4 år (2012-2015) av burfiskeutveckling! Vad näst? Länk till annan webbplats.

Smarta burar mot smarta sälar. Länk till annan webbplats. I Forskning och Framsteg nr 1 2016.

Hedgärde, M., Willestofte Berg, C., Kindt-Larsen, L., Lunneryd, S-G. & Königson, S. 2016. Explaining the catch efficiency of different cod pots using underwater video to observe entry and exit behaviour. Länk till annan webbplats.The Journal of Ocean Technology, 11, 4.

Königson, S., Fredriksson, R.E., Lunneryd, S-G., Strömberg, P. & Berström, U. 2015. Cod pots in a Baltic fishery: are they efficient and what affects their efficiency? Länk till annan webbplats. ICES J Mar Sci (2015) 72 (5): 1545-1554.

Königson et al. 2015. Seal exclusion devices in cod pots prevent seal bycatch and affecttheir catchability of cod Länk till annan webbplats.

Ljungberg, P., Lunneryd, S-G., Lövgren, J. & Königson, S. 2016. Including cod (Gadus Morhua) behavioural analysis to evaluate entrance type dependent pot catch in the Baltic Sea. Länk till annan webbplats. The Journal of Ocean Technology, 11, 4.

Flerartsburar

Knubbsälen ökar med 8 % varje år och garnfisket längs västkusten är i stort sett omöjligt att bedriva på grund av sälproblemen. En utveckling av selektiva och sälsäkra burredskap är viktigt för att kunna utveckla och bevara ett lokalt och småskaligt kustnära fiske längs västkusten. För att ett småskaligt kustfiske ska bli lönsamt måste fiskarena oftast bedriva ett flerartsfiske. Genom att kombinera ett befintligt fiske efter hummer med burfiske efter torsk med samma redskap ökar möjligheten att bedriva ett småskaligt flerartsfiske. Det finns även möjlighet för yrkesfiskare som idag redan bedriver ett hummerfiske att själva utveckla metoden.

Program Sälar och Fiske har utvecklat och i samarbete med yrkesfiskare testat flerartsburar. Målet var att utveckla och prova en ny selektiv och sälsäker bur för kombinationsfiske av torsk och hummer. Tre olika modeller har utvecklats och testats i två områden och jämförts med traditionella hummertinor. Fångsterna var variabla mellan de två områden och mellan enskilda burar. Fångsterna av torsk var små men dock större än fångsterna av laglig hummer. De nyutvecklade burarna med störst volym fångade mer torsk än den traditionella hummertinan. Trots att burarna utformats "sälsäkra" av en helt stel konstruktion så var 31 % av all torsk i burarna sälskadade. De typiska skadorna var halvätna torskar. Detta utan att det kunde noteras någon mekanisk skada på buren. Projektet visar på att ett flerartsfiske med samma burar är möjligt men också att det krävs mer studier av hur knubbsälarna attackerar redskapen för att hitta säkrare konstruktioner utan att fångsteffektiviteten minskar.

Flerartsburar

Flerartsburar testade på västkusten.

Kontakt

Kontaktperson i detta projekt är
Sara Königson

E-post. sara.konigson@slu.se
Tel: 010-4784134

En dag med god fångst.

Torsk

Mycket torsk i en bur med grönt ljus.