Sälskrämmor

Många försök har gjorts för att finna metoder som skrämmer bort sälar från fiskredskapen med ljud som skickas ut under vattenytan. Försöken har visat att användningen av sälskrämmor inte är en generellt effektiv metod att skydda fiskeredskap, men att de under vissa omständigheter kan reducera sälstörningarna. Nya och okända inslag i miljön har en avskräckande effekt på sälar, och ljudskrämmor fungerar ofta inledningsvis. Men om ljudsignalen inte är tillräckligt hög eller inte följs av andra obehagligheter vänjer sig sälarna snabbt och skrämseleffekten avtar. Eventuellt kan skrämman rent av få motsatt verkan och hjälpa sälarna att hitta fiskeredskapen.

Sälskrämma

Sälskrämma byggd för att placeras vid nät eller trål under vattenytan.
Batteri och kretskort sitter inuti behållaren. Högtalaren är orange.

För att få en mer bestående verkan måste skrämmans ljud vara av tillräckligt hög intensitet. Den skickar ut oerhört obehagliga ljud, 16 kHz och 196 decibel på en meters avstånd. Fiskar kan inte höra ljud på denna frekvens. Skrämmans effektiva räckvidd är cirka 100 meter. Detta kräver en kraftfull energikälla vilket begränsar sälskrämmornas användbarhet. De idag kommersiellt tillgängliga sälskrämmorna är utvecklade och anpassade för kasseodlingar och är därmed inte optimala för användning under fiske. Skrämmorna fungerar bäst när de kan anslutas till elnätet, vilket i de flesta fall är omöjligt. Solceller har svårt att ge tillräcklig effekt annat än under sommaren. Driften är därför beroende av att fiskaren byter ut de tunga batterierna varje dag. Bäst effekt har skrämmorna haft för att hindra sälar från att gå upp i laxförande älvar, i och med att elström då varit lätt tillgänglig från land.

Praktiska och tekniska problem med strömförsörjning och driftsäkerhet har än så länge hindrat sälskrämmorna från att få något större genomslag bland yrkesfiskare.
Program Sälar och utvecklade en sälskrämma som kan placeras på ner till 100 meters djup, för användning vid nät och trålar. Trots goda förutsättningar och fungerande teknik har skrämmorna tyvärr inte haft önskad effekt. Behovet av en effektiv skrämma är dock stort och arbetet med att lösa problemen fortsätter.